ต้องอีกกี่ครั้ง

ความคิดเรื่องผลิตครูดี ครูเก่ง ครูปรีชาสามารถ มิใช่เพิ่งจะเริ่ม หากมีตั้งแต่เริ่มตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูพระนคร ปี 2435 หลังจากนั้นมีการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานการผลิตครูและพัฒนาครูของชาติเสมอมา

                เมื่อประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ต้องมีการปฏิรูปการศึกษาของชาติทั้งระบบประการศใช้เมื่อ 20 สิงหาคม 2542 ผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้คือ “ครู”

                ปีต่อมา สถาบันราชภัฏซึ่งมีส่วนรับผิดชอบการผลิตและพัฒนาครู จึงได้ทำการศึกษาและวิจัยเรื่องนี้ โดยมอบหมายให้คณะทำงานวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการฝึกหัดครูแนวใหม่ สำนักพัฒนาการฝึกหัดครู สำนักงานสถาบันราชภัฏ ศึกษาวิจัยหาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการฝึกหัดครูของสถาบันราชภัฏให้สามารถผลิตครูและพัฒนาครูให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

                ที่สุด หลังจากคณะทำงานได้ดำเนินการประชุมสัมมนาจึงปรากฏเอกสารที่เสนอแนวทางการทำงาน และประมวลสรุปผลการศึกษาวิจัยออกมา คือเอกสาร “สรุปผลการศึกษาวิจัย แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการฝึกหัดครูของสถาบันราชภัฏ” เมื่อเดือนพฤษภาคม 2543 เล่มหนึ่ง และ “แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการฝึกหัดครูของสถาบันราชภัฏ” เมมื่อเดือนมิถุนายน 2543 เล่มหนึ่ง จากนั้น มีหนังสือ “มาตรฐานการผลิตครู คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏ” เมื่อเดือนสิงหาคม 2545 อีกเล่มหนึ่ง

การดำเนินการในครั้งนั้น มี ดร.สงบ ลักษณะ เป็นเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ ต่อมาคือ ดร.ถนอม อินทรกำเนิด

                หนังสือทั้งสามเล่มนี้ ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก รองศาสตราจารย ว่าที่ ร.ต.สกล แก้วศิริ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้เคยมีส่วนร่วมในการดำเนินการครั้งนั้น จากการสนทนากันในเรื่องความต้องการพัฒนาครูและเรียกร้องให้ครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง

                ผลการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการฝึกหัดครูของสถาบันราชภัฏประการสำคัญ คือเพื่อให้จัดการศึกษาพัฒนาครูที่มีคุณสมบัติของความเป็นครูดี ครูเก่ง รักศรัทธาและประกอบวิชาชีพครูอย่างมีความสุข สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

โดยมีข้อเสนอของคณะทำงานว่า ครูไทยต้องเป็น “ครูแห๋งวิชาชีพชั้นสูง” และมีลักษณะที่สำคัญดังนี้

1.มี “แกนแห่งลักษณะครูดี”

1.1 ความรักและความปรารถนาดีต่อผู้เรียน

1.2 ความรัก ศรัทธาและมุ่งมั่นในวิชาชีพ

1.3 จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และคุณธรรมแห่งกัลป์ยาณชน

1.4 สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

1.5 น้ำใจแก่การบริการแก่นักเรียนและชุมชน

2. มี “แกนแห่งลักษณะแห่งครูเก่ง” คือ

2.1 ความใฝ่รู้และมีกระบวนการแสวงหาความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 มีความสามารถในการจัดการตนเอง

2.3 ความสามารถรวมพลัง และจัดการกลุ่มเพื่อการสร้างสรรค์

2.4 ความสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนารู้ผู้เรียนให้เป็นเลิศ

2.5 ความกล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง

                นับแต่พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 สถาบันราชภัฏได้มีการดำเนินการในเรื่องมาโดยตลอด วันนี้จากพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 เป็นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2547 หลักสูตรการฝึกหักครูที่เกิดจากคณะทำงานวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เป็นหลักสูตรการฝึกหัดครูแนวใหม่ มีวัตถุประสงค์ตอบสนองเจตจำนงการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษษแห่งชาติ พ.ศ.2542 ยังไม่ไปถึงไหน

                ถึงขนาดว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ต้องจัดระดมความคิดที่จะผลิตและพัฒนาครูให้เป็นครูดี ครูเก่ง ครูปรีชาสามารถอีกครั้ง คำถามวันนี้จึงมีว่า จะต้องตั้งคณะทำงานอีกกี่ครั้ง เราจึงผลิตและพัฒนาครูให้ได้ตามวัตถุประสงค์สักที

 

โดย เรืองชัย  ทรัพย์นิรันดร์

 ฝากให้คิดครับ...

Comment

Comment:

Tweet

ธรณีนี่นี้ เป็นพยาน
เราก็ศิษย์มีอาจารย์ หนึ่งบ้าง
เราผิดท่านประหาร เราชอบ
เราบ่ผิดท่านมล้าง ดาบนั้นคืนสนอง

โคลงบทสุดท้ายของศรีปราชญ์

#3 By Barter on 2010-05-06 03:58

thankyou....

#2 By genlockth on 2010-05-04 22:45

คนเป็นคนเพราะคนมีครู
ครูเป็นครูเพราะครูมีธรรม

#1 By namtansign on 2010-02-23 08:20